Kulturens digitalisering

Sakta men säkert börjar även politiker få upp ögonen för att olika slags åtgärder behövs för att “digitalisera kulturen” – förstått i vid bemärkelse. Senast i raden är en utmärkt debattartikel av Cecilia Magnusson och Eliza Roszkowska Öberg (båda M), Digitalisering inget hot mot kulturen. Glädjande nog lyfts även det digitala kulturarvet fram. “Kulturinstitutionernas arbete med att bevara och göra vårt kulturarv tillgängligt måste intensifieras”, skriver de. I artikeln resoneras också kring tillgänglighet och digitalt långtidsbevarande, men än viktigare är hur ett digitalt kulturarv de facto kan återinföras i det kulturella kretsloppet och därmed verkligen bli ett arv, det vill säga ett slags kulturell motor som (ånyo) kan generara innovation, fart och kreativitet. “En digitalisering av kulturarvet skapar … nya innovativa vägar för att föra ut kulturen. Den nya tekniken ger i sig upphov till nya idéer på kulturområdet. Innovativa kulturformer skapas som till exempel musikdelningstjänster, fotoutställningar på nätet och sajter med andras eller egna filmer”, som Magnusson och Roszkowska Öberg skriver. Den uppfodrande tankefiguren bör hela den svenska abm-sektorn ta till sig – och fundera några varv kring.