Information som problem – om en kommande konferens på KB

Beräkningar gör gällande att under 2011 – 350 år efter den svenska pliktexemplarslagens införande – så kommer det skapas 2 000 exabytes data på internet, det vill säga 10 (upphöjt i 18) bytes – eller en miljon terrabytes. Det är ofantliga mängder information. Att samla in, lagra och tillgängligöra sådan information har sedan århundraden varit KB:s uppgift. Det är en lika angelägen uppgift som den är mödosam. Webbens överflöd av information ställer ett nationalbibliotek inför närmast bibliska svårigheter, problem som kommer att accentueras när den leveransplikt för elektroniska dokument (som är på gång) implementeras.

Men situationen är inte ny. Information har alltid varit ett problem och den pliktlag som infördes i Sveriges 1661 var just en kontrollmekanism från kronans sida. Lagen var en censuråtgärd – inte något kulturarvsinstrument. Det primära syftet var att kontrollera det tryckta ordet; avsikten att berika de offentliga samlingarna i bästa fall sekundär. Bevarandeaspekten tycks heller inte ha beaktats i någon större utsträckning. En stor del av det tryck som levererades från rikets boktryckare gallrades, även om den så kallade “fullständighetsprincipen” omhuldades – vilken efter hand blev till rättesnöre. Allt tryck bevarades, åtminstone i teorin.

Pliktlagen 1661 har därför många gånger framhållits som startpunkten för KB:s historia. Det är dock en sanning med modifikation, och lagen i sig är heller på intet sätt unik. Med den sällade sig Sverige snarare till en mängd andra länder som infört liknande bestämmelser något tidigare eller senare. Det är alltså inte KB som institution som firar 350 år under 2011 – utan en gammal pliktlag. Den förtjänar dock uppmärksamhet i sin egen rätt, inte minst då en ny e-plikt är på gång. Beträffande webben är det omöjligt att samla in allt, och e-plikten kommer därför innebära en ovillkorlig brytpunkt. Men man kan också se pliktexemplarslagens utvidgande 1978 till att omfatta audiovisuella medier som ett brott, eller för den delen betrakta pliktlagen 1661 som en slutpunkt – snarare än som ett startår.

Den 18/11 anordnar KB konferensen Information som problem – en konferens om KB och pliktleveranser under 350 år. Mer info om evenemanget återfinns här.