Att betala – och ta betalt

En av den digitala domänens paradoxer för närvarande, åtminstone från ett medieforskarperspektiv, är de divergerande digitala riktningar som olika samhällssektorer rör sig inom (eller snarare i enlighet med). Mediesektorns kris handlar på ett generellt plan om att etablera fungerande betalningsmodeller – detta i allt skarpare kontrast mot public service-företagen som (enligt lag) ska ge bort sitt innehåll gratis. Detsamma gäller forskarsamhället. Alltfler forskningsfinansiärer, bibliotek och forskare strävar efter och ägnar sig åt open access av forskningsresultat. Det är en lovvärd utveckling – men inte utan komplikationer.

Kanhända är det inte en digital paradox, men det finns ändå något besynnerligt i hur digitaliseringens krafter drar dessa sektorer åt radikalt olika håll. I takt med mediebranschens ohemula svårigheter att ta betalt för innehåll online, så rör sig vetenskapssamhället i en helt motsatt riktning möt total öppenhet och fri acces. Mediesektorn vill in i och etablera nya betalmodeller, medan (delar av) forskarsamhället och universitetssektorn vill ut ur diverse licensieringsmodeller av forskningsresultat; den ena sektorn vill få konsumenter att betala, och i den andra är det producenter (forskare) som ska betala för att publicera sig genom allehanda författaravgifter. Det senare gäller förvisso ännu mest natuturvetare, men publiceringsmönstren sprider sig snabbt (eftersom de reglerar anslagen). Det räcker med att läsa senaste forskningspropositionen för att få en vink om vilken inriktning som är eftersträvansvärd.

Hur humanister ska orientera (och publicera) sig i ljuset av den här utvecklingen är inte så lätt att veta. Å den ena sidan producerar de vetande som en mer allmän läsekrets och publik faktiskt är intresserade av (och förlag på marknaden därför ibland vill publicera), å den andra sidan ska samma humanister börja betala för att publicera sig i alltmer specialiserade internationella tidskrifter (vilka inte sällan, om man nu vill vara lite elak, förefaller ha fler författare än läsare), men förstås också drivs av förlag som alltså laborerar med olika modeller för att tjäna pengar på fri access. För en humanist är gränsen mellan dessa sektorer inte speciellt tydlig, och utvecklingen är högst motstridig. Därtill är likheterna mellan exempelvis somliga humanioraforskare och (säg, kvalitativt orienterade) kulturjournalister rättså stor. Det senare gäller inte minst public service, en sektor som åtmintsone i digitalt hänseende uppvisar alltfler likheter med det humanistiskt orienterade vetenskapssamhället.