Tre doktorandtjänster i MKV vid Umeå universitet

I ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet har det lysts ut tre doktorandtjänster: en med inriktning mot digital humaniora, en mot mediehistoria och en mot strömmande medier. De ingår i en större utlysning av 25 doktorander till humanistisk fakultet. Nedan finns mer information om varje tjänst som jag ansvarar för – deadline för ansökan är den sista mars. Ytterligare information finns på min institutions hemsida.

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strömmande medier vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper (dnr AN 2.2.1.5-255-14)

Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strömmande medier. Digitala lagringskulturer har under de senaste åren snabbt förändrats i riktning mot medier i molnet. Om föreställningar om den himmelska jukeboxen utlovade musik i molnet för alla, är exempelvis Spotify idag det främsta exemplet på musikbranschens teknologiska omställning. Andra medieformer och format står inför snarlika utmaningar. Strömmande medier innebär förändringar för både produktion, distribution liksom konsumtion av innehåll – frågeställningar som är angelägna att undersöka från en medievetenskaplig horisont. I en tid när alla som äger en dator ska betala tv- och radiolicens aktualiseras bland annat gränser mellan lag och lagring, speciellt då streamingtjänster som SVT Play blir alltmer populära. Utlysningen är kopplad till Vetenskapsrådsprojektet ”Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution” (2014-18), förlagt till HUMlab på Umeå universitet. Den doktorand som antas kommer att ingå i projektets tvärvetenskapliga forskargrupp. VR-projektet analyserar strömmande mediekulturer i allmänhet och musiktjänsten Spotify i synnerhet, bland annat med bäring på de digitala utmaningar som direktaccess till musikarvet innebär för minnessektorn. Med hjälp av digitala metoder och digital etnografi är ambitionen att observera filers färd genom det digitala eko-system som utgör den strömmande mediekulturens svarta låda – vanligtvis oåtkomlig för den traditionelle medieforskaren. Grundtanken är att digitalisering av medieobjekt förändrat hur de bör konceptualiseras, analyseras och förstås med utgångspunkt i de spår av information och betydande mängder data som filer lämnar i olika nätverk – från studiet av statiska musikartefakter till ökat vetenskapligt fokus på dynamiskt aktiva filer. Projektet har sin hemvist i skärningspunkten mellan medievetenskap, digital humaniora och mjukvarustudier.

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper (dnr AN 2.2.1.5-255-14)

Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora. Tjänsten är del i en strategisk satsning som universitetets humanistiska fakultet gör under 2014. Digital humaniora är ett snabbt växande forskningsfält som dock utgår från grundläggande humanvetenskapliga frågeställningar: Vad innebär det att vara människa i en digitaliserad värld? Hur förändras informationslandskapet när alla medier är uppbyggda av kod? Förlorar medierna sin specificitet när de konvergerar i ett digitalt gränssnitt? Mediernas digitalisering innebär också en rad samhälleliga och socio-kulturella förändringar. Som medieforskare blir det allt svårare att inte förhålla sig till digitala material och digitala studieobjekt – å den ena sidan är sociala medier och den digitala världen ett studieobjekt i sig, å den andra sidan blir alltmer empiri och äldre kulturarv tillgängligt i digital form. Det senare gäller inte minst för storskalig kvantitativ data-analys; all digitalisering innebär en form av medietransfer. Nya mediemetoder utvecklas bland annat inom det expanderande fältet för datajournalistisk, och den snabba teknikutvecklingen öppnar också upp helt nya sätt att genomföra medieundersökningar och datainsamlingar med hjälp av läsplattor och smarta telefoner. Digital humaniora är idag samlingsnamn för olika forskningsinriktningar som kännetecknas av systematisk användning av digitala verktyg och analysmetoder. Inom detta forskningsfält sker metodutveckling inte sällan med tvärvetenskapliga frågeställningar. Digitaliseringen av medielandskapet har såtillvida öppnat för nya perspektiv på frågor om tekniker och publiker, deltagande och makt, kultur och politik, gränser och materialitet, kön och etnicitet.

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot mediehistoria vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper (dnr AN 2.2.1.5-255-14)

Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot mediehistoria. Mediehistoria är ett internationellt expanderande fält, både inom medie- och kommunikationsvetenskap och angränsande discipliner med kulturhistoriskt fokus. Konvergens, intermedialitet, remediering och mediala systemaspekter hör inte bara hemma i vår egen digitala tid – vid varje tidpunkt i historien finns ett vidsträckt medielandskap som väntar på att utforskas. Monomediala perspektiv och traditionella mediebegrepp har här dock inte sällan visat sig otillräckliga. Med ett brett mediebegrepp kan också en rad andra kommunikationsformer utöver de traditionella massmedierna inkluderas – som utställningar, böcker, dagerrotyper, e-post eller arkiverade webbsidor. Vår digitalt omvälvande samtid öppnar för nya perspektiv på det förflutna, där mediernas historia ofta gör vår egen belägenhet mer begriplig. Den sökandes intresse för historiska perspektiv på mediala fenomen i nutid eller dåtid är huvudsaken.