I mediernas tid

Jag håller för närvarande på att sy ihop ett forskningssamarbete med Tromsö universitet i det allra nordligaste Norge. Som ett led i etableringen av detta samarbete höll jag förra veckan en föreläsning i Tromsö under rubriken: “I mediernas tid – Om digitalisering och arkivering som mediearkeologi“. Följer man ingressen till föredraget var det tänkt att det skulle handla om följande:

Som kulturhistorisk medieforskare – med fokus på såväl nya som äldre medier – funderar jag inte sällan över medier och tid. Men som digitalt orienterad mediehistoriker finns det ofta en skillnad gentemot kollegor från andra discipliner, detta eftersom studieobjekten i fråga – medierna – också själva producerar, lagrar, loopar och strömmar tid. Det mediearkeologiska forskningsfältet har uppmärksammat detta, och det binder därtill samman mediehistorier från då och nu – ofta i mediet. Detsamma gäller forskningsperspektiv hämtade från digital humaniora (DH) eller mjukvarustudier. I min presentation tänker jag resonera om sådana frågor, dels med utgångspunkt i några aktuella dh-projekt, dels med utgånsgpunkt i den svenska Dataarkiveringskommitténs arbete mellan 1967 till 1975.

Mina föredrags-slides kan laddas ned som PDF här: snickars_tromsö

Föredraget bandades också i rörlig bild och kan ses här.