Google Docs, digital humaniora & akademiskt samarbete

Centralt för forskningsfältet digital humaniora är föreställningen om att digital teknik främjar samarbete; texter kan exempelvis numera enkelt skrivas fram tillsammans. En av den humanistiska forskningens kanske största utmaningar är därför uppgörelsen med det romantiska (och manliga) forskargeniet som i ensamhet läser, tänker, forskar – och själv skriver ner sina tankar. Att i nätverkens tidsålder bedriva humanvetenskapligt forsk- ning i enskildhet framstår helt enkelt som något av en anomali. Programvaran Google Docs är idag förmodligen den tydligaste symbolen för denna utveckling. Syftet med detta kapitel är dels att historisera och skissera framväxten av denna vardagliga mjukvara, dels att försöka få korn på några av de sätt som textuellt samarbete kan utveckla humaniora. Med utgångspunkt i person- liga erfarenheter av att använda Google Docs i forskningsprojekt, artikel- och ansökningsskrivande, resonerar kapitlet därför om de sätt som denna mjukvara förändrat det humanvetenskapliga (sam)arbetet.


“Google Docs, digital humaniora & akademiskt samarbete”, Digital humaniora. Humaniora i en digital tid, (red.) Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (Göteborg: Daidalos, 2017) snickars_google_docs_2017.