Dokumentation & representation. Om kulturarvets mediehistoria 1750–1980

I mediehistorien uppmärksammas sällan det mycket omfattande mediebruk och den diversifierade medieanvändning som präglat de institutioner som haft till uppdrag att bevara kulturarvet. Idag digitaliserar de flesta kulturarvsinstitutioner sina samlingar, men denna medietransfer har sin förhistoria i en mängd olika skiftande mediepraktiker. Objekt och mänskliga aktiviteter i det förflutna har modellerats, katalogiserats, fotograferats och filmats. Om skiftande historiska kulturtekniker (skriva, läsa, räkna, måla) är aktiviteter beroende av sådana medietekniker – ja, då framstår allt kulturarv som medietekniskt konstituerat. Vårt gemensamma kulturarv är därför på många sätt en effekt av de medier som dokumenterat det.

Det bokmanus jag arbetar med börjar nu allt mer ta form. I skrivande stund är tre kapitel färdiga. Den som är intresserad kan ladda ned dem nedan. Därtill finns ett kort boksynopsis hur jag tänker mig det hela. Ambitionen är att bokmanus ska vara färdigt under senvåren 2020.