Om digital historia i Lychnos

I den idéhistoriska årsboken Lychnos har jag varit gästredaktör för en temasektion om digital historia. Att sätta samman ett tema om digital historia i bokform kan möjligen ses som något av en anakronism. Som årsbok för idé- och lärdomshistoria publiceras Lychnos alltsedan 1936 i analog form – även om alla årgångar sedan 2005 finns tillgängliga som PDF på webben. Icke desto mindre presenteras i årsboken åtta kapitel som ger en antydan om bredden av forskningsfält kring digital historia som trotsar många disciplingränser; bidragen är författade av fyra idéhistoriker, tre historiker och tre mediehistoriker – vilka beskrivs översiktligt i min introduktion till temasektionen. I mitt eget kapitel fokuserar jag på hur svenska partier och riksdagsledamöter diskuterat mediefrågor i Sveriges Riksdag med utgångspunkt i ett dataset som omfattar cirka 11 000 riksdagsprotokoll. Min ambition har varit att studera övergripande politiska tankefigurer kring medier genom att temamodellera denna data. Grundfrågan inom all temamodellering handlar om vilka diskurser, motiv eller tematiker som kan tänkas återfinnas i det dataset som forskaren intresserar sig för. Mitt kapitel syftar till att beskriva hur detta dataset sammanställts liksom vad metoden temamodellering innebär, men främst gör jag ett par mediehistoriska nedslag i en omfattande empiri. Min introduktion och mitt eget kapitel finns att ladda ned som PDF nedan: