Om etermediala arkiv

Det bokmanus jag arbetar med – vilket behandlar etableringen av audiovisuella arkiv i Sverige mellan 1945–89 – har nu kommit fram till etermedierna radio och tv. Om mitt första kapitel handlade om filmarkivering (främst före filmreformen 1963) och det andra kapitlet primärt ägnade sig åt ljud på Nationalfonoteket på Kungliga biblioteket, är det nu alltså Radiotjänst och Sveriges Radio (från 1957) som står i fokus. Empiriskt baserar sig kapitlet på ett mycket rikhaltigt textmaterial från Dokumentarkivet på Sveriges Radio. Det finns närmast oändligt mycket material. Men när det gäller audiovisuella källor är situationen den motsatta. Den viktigaste utgångspunkten för kapitlet är rentav att mycket få program i radio och tv kom att sparas av Sveriges Radio – och detta under lång tid. Kapitlets anslag ser i dagsläget ut på följande sätt:

Nästan dagligen kan man höra eller läsa om ordet massmedium i olika former. Men termen är så ny att den inte finns i ordböcker och ”de överföringsmedel ordet avser växlar något”. Behovet av ett precist språk för att beskriva tidens nya medier var ämnet för en längre text av språkforskaren Sture Allén (1928–2022) i Svenska Dagbladet hösten 1964. Massmedium, etermedium, mediotek kallade han den, avsikten var att göra några klargöranden beträffande ”en viktig grupp av ord och begrepp inom vårt samhälles språk”. I stort kan sägas att ordet massmedium ”utgör en samlingsbeteckning för de fyra enheterna radio, tv, press och film”, påpekade Allén. Men dessa medier var sinsemellan mycket olika. Det fanns därför goda skäl att hitta ett nytt ord eller ett mer precist begrepp som specifikt betecknade radio och tv givet ”den nära samhörigheten” mellan dessa medieformer. En sådan har tills nyligen saknats, hävdade Allén, men det var ”av behovet påkallat att ha en gemensam beteckning”. Han trodde sig nu ha kommit en sådan term på spåren, bland annat via radioprogrammet, Radion, tv och vi – om etermedierna som sänts någon vecka tidigare. Etermedium ansluter sig naturligt till en rad andra, snarlika sammansättningar, menade Allén: eterhavet, eterrymden, eterröster. Han hade dessutom noterat att beteckningarna etermedia, etermedium och etermedierna under det senaste året återkommande figurerat i tidningsspalterna. Strängt taget borde vi egentligen tala om etermassmedium, menade Allén. Men det var en otymplig term och framgent skulle vi nog vänja oss vid ”att ’etermedium’ är ett ’massmedium’ underordnat begrepp”.

I ordboken för Svenska Akademien – där Allén valdes in 1980 och agerade som dess ständige sekreterare mellan 1986 till 1999 – är ordet etermedium mycket riktigt belagt sedan 1963. Allén var under tre årtionden professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet och intresserade sig för ords användningsfrekvens, han publicerade både lexikon och ordböcker som Svensk ordbok (1986). Att han i början av sin karriär försökte att precisera språkbruket kring diverse mediebegrepp är därför inte förvånande. I sin artikel 1964 hävdade han emellertid att den allra första gången som ordet etermedium användes sannolikt var i radiohistorikern Gunnar Hallingbergs bok Kultur för miljoner publicerad året före. Hallingberg var vi denna tidpunkt, som Allén noterade, verksam i 1960 års radioutredning, detta i egenskap som en av landets första medieforskare. Redan i början av 1960-talet publicerade han texter som: ”I massmediernas samhälle: forskningsuppgifter och studieperspektiv”. Hallingberg var därtill osedvanligt internationellt orienterad för att vara en svensk humanist. Medieboken från 1963 – som främst handlade om den tidens nya medium, televisionen – var ett resultat av att han som doktorand tillbringat ett studieår i USA. Det behövdes nya ord för ”de nya fenomenen i massmediernas tid”, påpekade Hallingberg i bokens anslag. Han kom därefter att (tämligen) konsekvent använda beteckningen etermedier för radio och tv. Här uppstod dock viss rundgång, detta eftersom Hallingberg i en not påpekade att hans kollega Sture Allén ”livligt intresserat sig för massmedieepokens språkproblem”. För enligt Hallingberg var det snarare Allén som kommit på och föreslagit termen etermedier.

Det skulle dröja ett par år innan Hallingberg 1967 disputerade på avhandlingen Radiodramat: svensk hörspelsdiktning – bakgrund, utveckling och formvärld. Enligt egen utsaga fick han stöd och hjälp av en enastående handledare, ”en ung, okonventionell professor som nyfiket och entusiastiskt” uppmuntrade mediestudier. Det rörde sig om Staffan Björck, samme litteraturprofessor som i mitt förra kapitel entusiastiskt hävdade att samtidens akustisk-visuella teknik innebar en revolution för mänsklighetens estetiska minne. För om musikforskare i mitt tidigare kapitel visade sig kallsinniga inför Nationalfonoteket på KB så förhöll det sig precis tvärtom med samtidens etermedier. Forskningsintresset var här betydande, behovet av mediearkivering likaså och 1960 års radioutredning ägnade frågan stort utrymme. Hallingberg var en nyckelperson och ingick i två av utredningens arbetsgrupper, vilka med tidstypiska akronymer kallades RUFUS och RAFF – den senare ägnade sig åt behovet av forskning om radio och television. Arbetet med 1960 års radioutredning var nämligen omfattande. Man får förmoda att det idoga utredandet sinkade Hallingbergs avhandlingsskrivande. Radioutredningen behandlade förstås radio men ägnade sig än mer åt television, och hade framför allt fokus på etermediernas framtid. Slutbetänkanden publicerades i två digra volymer 1965, Radions och televisionens framtid i Sverige I & II (SOU 1965:20 & 21). Arkivfrågor diskuterades ingående och etermedier var den term som användes för att beteckna radio och tv i bägge utredningarna. Långt senare skulle Hallingberg bekräfta att det var hans förtjänst – men han skrev samtidigt:

Ordet etermedier skapades av Sture Allén 1963. Jag hade då börjat att skriva vissa texter för radioutredningen där jag var expert och bitr. sekr. och höll dessutom på med min avhandling om radioteatern. I bägge fallen fanns det ett starkt behov av en synonym till det klumpiga radio/tv som samlingsord. Vi diskuterade ibland problemet i caféterian på Göteborgs universitetsbibliotek och Sture Allén föreslog etermedium, ier. Jag använde det i min hösten 1963 utkomna bok Kultur för miljoner, där jag också attribuerade ordet till Allén. Det tycks vara första belägget.
 
Det här kapitlet handlar om hur etermedier praktiskt kom att bevaras i Sverige under efterkrigstiden och välfärdsåren (fram till ungefär 1970), liksom om de många mediearkivariska diskurser och diskussioner som kringgärdade denna verksamhet. På flera sätt ägnar sig kapitlet åt att beskriva arkiveringen av etermedia – men kanske framför allt bristen på densamma – inom ramen för en större institutionell organisation stadd i ständig förändring. Etermedier kom att bevaras först på Radiotjänst, där det fanns både ett Grammofonarkiv och ett Inspelningsarkiv (för radioutsändningar), och sedermera inom Sveriges Radio (SR), namnbytet skedde 1957. Sveriges Radio var i sin tur en organisation som under 1960talet allt mer kom att ägna sig åt television, och för att ytterligare komplicera arkivsituationen kom Grammofonarkivet och radions Inspelningsarkiv att kompletteras med ett Filmarkiv, en verksamhet som 1969 internt började att kalla sig för TV-arkivet. Arkivsituationen var alltså mångmedial och långt ifrån entydig. Dessutom måste det inledningsvis med emfas slås fast att landets etermedier producerades av ett programbolag som inte hade till uppgift att spara sina utsändningar – annat än av eventuellt egenintresse. Empiriskt baserar sig kapitlet på ett mycket rikhaltigt textmaterial från Dokumentarkivet på Sveriges Radio. Men när det gäller audiovisuella källor är situationen alltså den motsatta. Den viktigaste utgångspunkten för kapitlet är rentav att mycket få program i radio och tv kom att sparas av Sveriges Radio – och detta under lång tid.

Radiotjänst – som började med utsändningar i januari 1925 – var naturligtvis medvetna om de arkivariska begränsningar som förelåg internt. Inledningsvis var de av teknisk natur. Först i början av 1930-talet blev det möjligt för programbolaget att spela in utsändningar på schellackskivor (med några få minuters inspelningstid). Inspelningstekniken förbättrades genom införskaffandet av gigantiska stålbandsmaskiner 1936, och strax före krigsutbrottet hade Radiotjänst genomfört fler än tjugotusen egna inspelningar. 1946 tillkallade man en rad experter till en konferens om ”arkivering och konservering av Radiotjänst inspelningar” – både riksarkivarien och riksantikvarien deltog – och 1953 inrättades en Arkiveringsnämnd med rätt att fatta definitiva avmagnetiserings-, kasserings- och gallringsbeslut. Hallingberg hävdar i sin annars utomordentliga radiohistorik Stockholm-Motala (1999) att det på Radiotjänst dröjde ”långt in på 50-talet innan det blev rutin att spela in och ha möjlighet att arkivera”, ett påstående som alltså inte stämmer. Arkivfrågor stod redan tidigt på agendan. Samtidigt var bevarandeproblemen återkommande och i början av 1960-talet höjdes allt fler röster i offentligheten att Sveriges Radio borde ta ett långt större ansvar och bevara sina utsändningar, både av forsknings- och kulturarvsmässiga skäl. Om behovet av etermedial forskning på radions ljudarkiv hette det exempelvis i en ledare i Svenska Dagbladet 1961 att ”svårigheterna att härbärgera det väldiga materialet överträffas endast av svårigheterna att överblicka det”. 

Mot slutet av 1960-talet gjorde den Dataarkiveringskommitté (DAK) som jag skrev om i förra kapitlet tentativa beräkningar som visade att det sparade utbudet av radioprogram på SR då kunde vara så lågt som fem procent av det som sändes ut i etern. DAK hade rentav en stående och återkommande punkt i sina mötesprotokoll – Diskuterades: Sveriges Radios arkivproblem. I ett internt PM från SR vid samma tidpunkt, Inspelningsarkivet inför 70-talet, påpekade arkivchefen Karin Beskow Tainsh krasst att ”inspelningsarkivet är en liten enhet som arkiverar ca 5–10 % av radions produktion”. I offentlig förvaltning (om SR nu kan räknas till denna) var det hela något av ett svenskt raderingsrekord, förmodligen går det att hitta företag eller föreningar som gallrade lika hårt – men säkerligen inget med tillnärmelsevis samma allmänintresse som programutbudet på SR. Att Sveriges Radio kasserade och avmagnetiserade äldre inspelningar var bekant, men knappast omfattningen av programbolagets närmast drakoniska gallring. Det var på flera sätt en väl bevarad hemlighet på Sveriges Radio, den höga gallringsprocenten offentliggjordes aldrig av bolaget. Men i regel kasserades alltså omkring 90 procent av alla sändningar, år efter år, decennium efter decennium. Nästan alla radio- och tv-program kunde bara höras och ses en enda gång för att sedan för alltid vara borta – vilket enligt DAK var fullständigt oacceptabelt ur både ett forsknings-, samhälls- och kulturarvsperspektiv. 

Mediehistorisk forskning om public service och programbolagen Radiotjänst och Sveriges Radio har i skiftande utsträckning uppmärksammat dessa arkivlakuner och det ofta synnerligen bristfälliga etermediala underlaget. På webben idag hävdar SR att bolagets äldsta bevarade radioinslag är ett idrottsreferat med Sven Jerring från sommaren 1931, det handlade om en friidrottslandskamp mellan Sverige och Norge. ”In på upploppssidan”, smattrar Jerring, leder svenskarna men det är omöjligt att avgöra vem som vinner, ”det var ett kolossalt lopp detta, en fruktansvärd slutstrid mellan [de olika löparna]”. Även efter 90 år är det fortsatt ett fascinerande referat, men de tillhör alltså undantagen. Hallingberg skriver i sin radiokrönika uppskattande om Jerrings talekonst och berättar om ett annat av hans klassiska idrottsreferat som ”etsat sig fast i äldre svenskars minnesbank”, slutstafetten på 4×400 meter i friidrottslandskampen mellan Sverige och Nazityskland hösten 1934 på Stockholms stadion. Det ohyggligt spännande loppet finns bevarat i radions arkiv, påpekar Hallingberg. ”Det är ett mästerverk – men det spelades aldrig in den där septembereftermiddagen på Stadion! Det gjordes istället något år senare, på särskild begäran av revystjärnan Thor Modéen som behövde det för sin revy.” Arkiv kan vara bedrägliga, även om Jerring själv var av åsikten att Radiotjänst inspelningar skulle bli till ”en guldgruva för framtidens forskare, som vill göra sig ett begrepp om vår underliga epoks människor”. Han menade sig dessutom vara helt säker på att lackskivorna ”som forskningsmaterial kommer att visa sig mycket värdefullare än filmen”.

Om viss mediehistorisk forskning (som exempelvis Hallingberg) åtminstone stundtals varit medveten om avsaknaden av bevarade program, så vittnar en rad av publikationerna publicerade inom projektramen för Stiftelsen Etermedierna i Sverige om en betydande okunnighet om att merparten av alla radio- och tv-program faktiskt skattat åt förgängelsen. I den samlingsvolym på engelska som stiftelsen gav ut 2013, A History of Swedish Broadcasting påpekas till exempel knappt alls att det sparats mycket få program – med vissa undantag. På samma bog kunde tv-chefen Olle Berglund – som administrativt hade hand om Etermedieprojektet – återkommande skriva om Sveriges Radios ”rika arkiv”, alternativt om ”programbolagens rika arkiverade ljudmaterial”. Ibland närmade sig snarlika uttalanden aningslöshetens rand. Så menade filmvetaren Olle Sjögren i sitt förord till boken Den goda underhållningen att hans huvudkälla utgjorts av ”tusentals radio och tv-program utsända i etern under ett halvt sekel” – utan att med en rad påtala att den överväldigande merparten av detta programinnehåll raderats. Givet att Stiftelsen Etermedierna i Sverige (som bildades 1993) haft som syfte att bedriva tvärvetenskaplig forskning om den svenska radions och televisionens historia, och där enligt Nationalencyklopedin ett ”60-tal forskare deltagit i arbetet, som främst baseras på forskning i programbolagens arkiv” så är det minst sagt förvånande att de senare inte tematiserats. Arkivens mediala villkor reglerar som bekant alltid (medie)historikerns förståelse och tolkning av det förflutna. Men naturligtvis var vissa forskare inom Etermedieprojektet metodologiskt medvetna om att Sveriges Radios inspelningsarkiv (det fanns alltså flera) styrde historieskrivningen och satte upp gränser för vad som egentligen kunde sägas. Så påpekade exempelvis mediehistorikern Michael Forsman i sin studie av ungdomsprogram att det endast fanns ”ett fåtal och slumpvis räddade” radioprogram, och när det gällde tv var ”programbeståndet ännu glesare”. På samma sätt hävdade medievetaren Ingegerd Rydin att endast ”en mycket liten andel program bevarats från pionjärtiden” – med tillägget: ”Vi vet inte heller varför just dessa program bevarats, medan andra försvunnit. Det kan finnas en systematisk utgallring som det saknas kunskap om”. 

Detta kapitel handlar delvis om att skingra denna okunskap, för naturligtvis finns det handlingar i Sveriges Radios dokumentarkiv – som är ett mycket rikt pappersarkiv – vilka ger inblickar i de ramverk och policydokument som reglerade exakt vad som bevarades av de hundratusentals program som SR sände. Inledningsvis fokuserar jag på emellertid på det Grammofonarkiv som Radiotjänst påbörjade redan 1928. Det brukar något anekdotiskt framhållas att Jerring redan vid mitten av 1920-talet tog med sig egna, privata grammofonskivor till studion, han spelade dem som utfyllnad mellan program eller när någon som skulle medverka i radio uteblev. Skivorna spelades då ”upp på en grammofon med stor tratt [placerad] en bit framför mikrofonen och på så sätt sändes ljudet ut i etern”, som det heter i en historik som Grammofonarkivet publicerade vid sitt femtioårsjubileum 1978. Situationen förändrade sig tämligen snabbt och genom inköp av skivor kom Grammofonarkivet att snart bli mycket omfattande. 1938 fanns cirka trettiotusen grammofonskivor, en siffra som hade mer än dubblerats vid seklets mitt. Mitt intresse för Grammofonarkivet handlar dock framför allt om att verksamheten var en produktionsenhet inom Radiotjänst. Grammofonmusik var ett mycket uppskattat inslag bland radiolyssnare, och detta ända sedan Radiotjänst påbörjade sina utsändningar. ”Hur underbart var inte, för det mesta, dagens grammofontimme på eftermiddagen”, som en anonym person erinrade sig 1920-talets radio i en frågelista från Nordiska museet.

Grammofonarkivet kom under 1940-talet att kompletteras med allt fler inspelningar av ”icke-kommersiell natur” för att nu använda den terminologi som användes i Radiotjänst årsbok. I den publikation redovisades återkommande med stigande siffror hur skivsamlingen och inspelningarna gradvis ökade. Enligt siffror för åren 1951/52 så innehöll Grammofonarkivet då hela 79 500 kommersiella inspelningar, samt 73 700 lackskivor med Radiotjänst egna inspelningar. Den enorma mängden material var en bidragande orsak till en rad omorganisationer på Sveriges Radio vid mitten av 1950-talet, samtliga väl dokumenterade i Dokumentarkivets svällande arkivmappar. De var i regel regisserade av Olof Rydbeck, som 1955 påbörjat arbetet som radiochef – samme Rydbeck alltså som brevväxlat med Uno Willers om problemen med just Grammofonarkivet 1958. Mina resonemang om denna verksamhet växlar under 1950-talet fokus där jag uppmärksammar Arkivnämndens arbete från 1953 och framåt. Jag ägnar också utrymme åt hur det så kallade Inspelningsarkivet tog form, en verksamhet som framgent utvecklade sig till vad som sedermera rätt och slätt skulle kallas för Radioarkivet. I synnerhet hösten 1960 var en intressant – om än omvälvande – period för Sveriges Radio i arkivhänseende. Programdirektör Nils-Olof Franzén gav nämligen då direktiv om en än mer drastisk gallringsverksamhet, en utsortering som i interna PM faktiskt gick under namnet ”den franzenska gallringen” – eller som programdirektören själv inskärpte: ”Vi måste en gång för alla slå fast att vårt arkiv är och måste vara ett bruksarkiv för radiobruk. Genom att detta bruksarkiv innehåller så mycket material från samhällets och kulturlivets alla sektorer blir det automatiskt ett för alla forskningsgrenar mycket värdefullt arkiv. Men inget arkiverings- och katalogiseringssystem får ha till uppgift att speciellt tjäna sådana vetenskapliga syften.” 

Det var ord och inga visor – och exakt det som svenska arkiv- och biblioteksföreträdare indignerat reagerade på i början av 1960-talet. Kapitlet avslutas därför med en längre diskussion kring hur Dataarkiveringskommittén tog form, samt dess arbete i skarven mellan 1960- och 1970-tal. Jag växlar här alltså perspektiv och använder DAK för att blicka in i Sveriges Radios arkivorganisation utifrån. Det var i snarlika sammanhang som etermediala forskningsfrågor aktualiserades, vilka ju även apostroferades av Franzén. Om Hallingberg i sin bok Kultur för miljoner 1963 pläderat för utökade forskaraccess till arkiverade etermedier där sådan arkivforskning ”borde ha framtiden för sig”, så gjorde nu andra akademiker sig hörda i offentligheten vilka i mycket skarpa ordalag kritiserade det stora programbolagets bristande arkivrutiner. ”Hur fungerar radioarkivet?”, frågade sig exempelvis litteraturvetaren Germund Michanek i en debattartikel i Dagens Nyheter vintern 1968. Kommer framtida forskare ”att förgäves söka i radioarkivet efter en politisk intervju, en moraldebatt, en diskussion mellan författare och konstnärer?” Som tidigare verksam producent på SR hade Michanek viss inblick i den interna arkivverksamheten. Länge trodde han att det mesta sparades. För det borde material göras enligt SR:s arkiveringsprinciper. Men så var inte fallet. Problemet, framhöll Michanek, var att redaktionerna inte följde gängse bevarandeprinciper. ”Ännu i nådens år 1968 avmagnetiseras alla program, såvida man inte kan finna ett särdeles övertygande skäl för att bevara det.”

DIKA31.6

Imorgon är det så dags för den sista föreläsningen på kursen DIKA31. Det kommer att handla om digitala infrastrukturer, datacenter, det digitalas materialitet och grön IT. Slides för den intresserade finns nedan i form av en PDF:

DIKA31.5

Imorgon är det så dags för den femte föreläsningen på kursen DIKA31. Det kommer att handla om både digitala metoder och algoritmisk granskning, liksom maskininlärning och AI. Slides för den intresserade finns nedan i form av en PDF:

DIKA31.4

Imorgon är det så dags för den fjärde föreläsningen av kursen DIKA31. Det kommer bland annat att handla om Grant Bollmers bok Theorizing Digital Cultures liksom olika sätt att genom diverse mjukvaru-interventioner uppmärksamma hur digitala medier alltid är beroende av underliggande kod (som kan manipuleras). Slides för den intresserade finns nedan i form av en PDF:

DIKA31.3

Imorgon går den tredje föreläsningen av kursen DIKA31 av stapeln – den handlar om digitala mediers karaktär, egenskaper och mediespecificitet. Utgångspunkten tas i Lev Manovichs fem olika principer för nya medier som han formulerade dessa i sin bok The Language of New Media från 2001. Slides för den som är intresserad finns nedan i form av en PDF:

DIKA31.2

Idag är det så dags för den andra föreläsningen av kursen DIKA31 som överlag handlar om teorier och kontexter kring digitala kulturer. Min andra föreläsning behandlar en sorts digitaliseringens mediehistoria – både med fokus på datormediets framväxt och internet. Slides för den som är intresserad finns nedan i form av en PDF:

DIKA31.1

Terminen är igång och jag är tillbaka i katedern – det var ganska många år sedan sist som jag var kursansvarig men imorgon drar kursen DIKA31 igång i kandidatprogrammet i digitala kulturer vid Lunds universitet. Kursen är den första för andra-års-studenterna och kommer att behandla teorier och kontexter i relation till det breda kunskapsfältet kring digitala kulturer. Jag kommer att lägga upp mina föreläsnings-slides för den som är intresserad – imorgon är det introduktion:

Om Nils Keyland i Populär Historia

I senaste numret av tidskriften Populär Historia har den ansvarige redaktören Jacob Wiberg skrivit en fin text – en sorts mini-essä i form av en bildtext till ett fotografi av Nils Keyland. Texten refererar till mitt kapitel i den nya boken Fotografihistorier – fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag. Med tanke på att det nu är kräftskivornas tid så handlar det förstås om Keylands fotografi av håvning av kräftor från cirka 1910. Jag tar mig friheten att lägga upp en PDF av Wibergs utmärkta text:

Digital tools

Together with my colleague Maria Eriksson, we are guest editors of an upcoming issue on digital tools in the Journal of Digital History. The background for our interest in DH-tools is the research we have conducted and been involved within the project European History Reloaded. Curation and Appropriation of Digital Audiovisual Heritage. Within this project we developed a video reuse application – the VRD-tool. The Video Reuse Detector uses methods and combines convolutional neural networks, indexation libraries, filtering techniques, and visualization tools. In the upcoming special issue of the Journal of Digital History we will describe it in more detail. The cfp for the special issue has recently been put online, and we welcomes contributions that introduce and discuss digital toolkits for exploring historic source materials, be they sonic, textual, visual, or audiovisual. The aim is to collect a broad range of publications that demonstrate and critically analyses new ways of exploring the past through computational means and strive to open up and problematize the use of digital methods in historic research.

Om Nationalfonoteket

Mitt bokmanus om de audiovisuella arkivens historia under svensk efterkrigstid växer till sig så smått. Om kapitel ett handlade om film, så är det nu dags att i kapitel skriva om ljud. Fokus ligger framför allt på det så kallade Nationalfonoteket som etablerades på Kungliga biblioteket under andra halvan av 1950-talet. Anslaget till kapitlet lyder för närvarande som nedan.

En tisdagsafton i september 1955 gjorde riksbibliotekarie Uno Willers debut som plattvändare i radio – och det på bästa sändningstid. ”En grammofontimme med Uno Willers” bjöd bland annat på musik av Bach, inspelningar med en ung Jussi Björling, den värmländska folkvisan Jänta och ja, liksom ett tal av Hjalmar Branting och en upptagning med äkta Shakespeare-engelska, ”allt sammanfogat med en personlig ton som aldrig lät en förgäta att det var en bibliotekarie och arkivman som förde ordet”. Av radiorecensioner att döma var programmet uppskattat, om än med förbehållet att det inte fanns så mycket annat att lyssna på – en andra kanal, P2, lanserades först i december 1955. På kortvåg kunde man visserligen höra BBC på svenska, men just denna kväll var det ovanligt mycket störningar i etern. Willers hade också konkurrens från IBRA radio och ”andliga sånger på grammofon” – pingströrelsens radioutsändningar från Tanger i Marocko hade påbörjats sommaren 1955 eftersom pastor Lewi Pethrus var missnöjd med programutbudet hos Radiotjänst. Dagens Nyheters anmälare menade att programserien med ”skivbytare vid grammofonen” nog hade bjudit på förnämlig musik. Men de som ”beledsagade de arkiverade tonerna” hade i regel varit opersonliga och torftiga presentatörer. ”Vem kunde tro att slentrianen där skulle brytas av en riksbibliotekarie?” Med osviklig säkerhet och smak gjorde Willers en klarsynt resumé över den inspelade musikens betydelse, hette det. Han berättade om de många folk- och stadsbibliotek som inrättat lyssnarrum. Vid bibliotekens musikavdelningar – diskotek med tidens terminologi – fick låntagaren ”sin skiva vid disken och försvinner in i stillheten”. Att lyssna på ”seriös musik” – även det en återkommande, tidstypisk term – var som att försjunka i en god bok. Men på Luleå stadsbibliotek framhöll Willers, ja där stod till och med dansskivor till förfogande. Även tidningen Arbetaren menade att Willers serverat ”intressanta upplysningar om bibliotekens allt livligare samlande och utlåning av grammofonskivor”. Expressen framhöll i sin tur att Willers ”fakta och önskningar [om] den nya biblioteksformen, skivarkiv” lovade gott inför framtiden.Det är en mediehistorisk ironi att Uno Willers grammofontimme hösten 1955 inte bevarats av Sveriges Radio. Äldre radioinspelningar har endast sparas i begränsad omfattning och Willers program tillhör tyvärr den kategori som skickades ut i etern – och därefter aldrig hördes av. Vad riksbibliotekarien egentligen pratade om går det därför bara att rekonstruera utifrån det tryckta kulturarv som sedan trehundra år bevarats på det nationalbibliotek han var chef över. Det hela är något av en mediearkivarisk malör eftersom ”En grammofontimme med Uno Willers” var allra första gången som riksbibliotekarien publikt lanserade idén om ett ”centralt skivbibliotek” (Arbetaren), alternativt kallat ett ”statligt arkiv [med] varje inhemsk grammofonskiva” (DN). Exakt hur Willers formulerade sig är oklart, men hans uppslag skulle sedermera omsättas i både ett Nationalfonotek och så småningom i en utvidgning av den nationella pliktexemplarslagen till att omfatta även audiovisuellt material. Willers tanke var enkel: på samma sätt som pliktexemplarslagen stipulerade att ett exemplar av varje trycksak skulle levereras till Kungliga biblioteket så borde skivbolagen skicka sina nypressade grammofonskivor till Humlegården i Stockholm. Förebilden var internationell; ”så sker i de stora kulturländerna”, menade DN. ”Inte bara toner skulle på det sättet förvaras, utan också intalade plattor. Hjalmar Brantings inlägg i rösträttsfrågan 1918 och ett skoltal av [ärkebiskop] Nathan Söderblom” – som Willers spelade i sitt program – ”visade vad som kunde vinnas i den vägen”. Frågan följdes upp i en artikel i Svenska Dagbladet dagen därpå. Den handlade både om de många diskotek som etablerats på landets folkbibliotek och de sätt som Willers tänkte sig ett centralt skivarkiv. Uppenbarligen var franska Phonothèque Nationale ett föredöme för honom. Willers aviserade att han hade för avsikt att ta upp frågan med landets skivproducenter, något han möjligen också berörde i sitt radioprogram. ”Att söka få fram en lagstadgad leverans enligt franskt mönster blir väl inte aktuellt. Jag tror på en frivillig anslutning som en snabbare väg”, menade riksbibliotekarien – ord som skulle visa sig bli betydelsefulla framgent.

Före 1960 innehöll Kungl.bibliotekets årsberättelse knappt ett ord om radio – än mindre om enskilda radioprogram. Men i Riksbibliotekariens ämbetsberättelse, som Willers från och med 1959 kallade KB:s årsredovisning, så återkom han till sitt eget radioprogram från 1955. Såsom han aviserat hade han nämligen tagit kontakt med representanter för den svenska grammofonskiveindustrin liksom med Radiotjänst. I november 1955 hade en grupp herrar (får man förmoda) samlats på KB för ”en preliminär diskussion av frågan om en central arkivering av svenska grammofonskivor”, detta enligt ett (dessvärre) förkommet mötesprotokoll. De närvarande skivproducenterna hade förklarat sig vara villiga att ställa ett exemplar av varje skiva med svenskt innehåll – ”tal av svenskar, musik av svenska tonsättare eller med svenska exekutörer” – till det kommande skivarkivets förfogande, förutsatt att skivbranschen inte behövde betala försäljningsskatt på dessa frivilliga grammofonexemplar. Det var en hel drös skivbolag som var närvarande på KB, i regel i egenskap som filialer till internationella aktörer: Svenska Philips-Sonora, Svenska Siemens, Swedish Society Discofil – som trots namnet var ett svenskt skivbolag med fokus på klassisk musik inspelad med hög ljudkvalitet – samt Skandinaviska Grammophon, den senare en underavdelning till brittiska The Gramophone Co., Emil Berliners skapelse samt etiketten Husbondens röst. Att Radiotjänst medverkade var också symptomatiskt; Sveriges Radio – som bolaget kallade sig efter 1957 – ägde landets absolut största samling med grammofonskivor. Riksradions grammofonarkiv hade påbörjats redan 1928. Men Sveriges Radio var förstås ingen statlig arkivinstitution, snarare ett företagsarkiv som använde sina grammofonskivor i programsyfte. Och något bevarandeansvar förelåg förstås inte hos SR. Att Willers eget radioprogram 1955 inte sparats bär syn för sägen, och framöver skulle landets större kulturarvsinstitutioner (främst KB och Riksarkivet) återkommande ha synpunkter på Sveriges Radios mediala arkivpraktiker.Svensk musikhistorisk forskning har i detalj kartlagt ljud- och reproduktionsteknikernas kultur- och mediehistoria under första halvan av 1900-talet. Det är en historia som delvis handlade om att uppgradera inspelad musik, vilken under lång tid motarbetades och ofta betraktades som sekundär och rent av perifer i jämförelse med musikframträdanden och konserter. Om poeten och teaterkritikern Bo Bergmans recension av Victor Sjöströms Terje Vigen (1917) av filmhistorisk forskning lyfts fram som en vändpunkt varefter spelfilm kunde betraktas som konst, har musikvetaren Ulrik Volgsten hävdat att 1928 utgjorde en snarlik brytpunkt för den inspelade grammofonmusiken. För då började musikskribenten och kompositören Moses Pergament att publicera en serie skärskådande skivrecensioner under rubriken ”Grammofonmusik under kritik” i Svenska Dagbladet, vilka bland annat kom att behandla ”de tekniska förbättringar som grammofonen genomgått, samt kulturella och underhållningsmässiga företräden hos både seriösa och populära repertoarer”. Grammofonskivor betraktades till en början inte som ett specifikt ljudmedium, snarare som en del av skivspelaren. Men under mellankrigstiden introducerades den elektriska fonogramteknologin, med följden att musikbranschen började delas upp i hårdvaruföretag (grammofoner) och mjukvara (inspelningar). De senare så kallade skivbolagen publicerade musik med olika etikettnamn, knutna till en bestämd repertoar (ett för konstmusik, ett för jazz etcetera). Under andra världskriget stagnerade den tekniska utvecklingen inom radio- och grammofonindustrin, men efterkrigstiden kom att präglas av en stark expansion av musikbranschen. Musikvetaren Pekka Gronow – under lång tid chef för den finska rundradions grammofonarkiv och ljudarkiv – har hävdat att det 1945 enbart i USA såldes 200 miljoner grammofonskivor. Inspelningstekniken förbättrades och stenkakor (78-varvsskivor) kom att ersättas av nya format, framför allt LP-skivan (long play eller long playing) med just längre speltid. I en historik i Fonogrammen i musiklivet (SOU 1971:73) hette det att ”avsättningen av grammofoner och grammofonskivor [ökade] högst avsevärt [under 1950-talet]. Orsakerna härtill var många. Det rådde i det hela taget goda konjunkturer med stigande köpkraft i alla folklager”. Ökad kvalitet på inspelningar skapade också ett intresse för bättre uppspelningsapparater, speciellt efter det att stereotekniken introducerats mot slutet av 1950-talet. I samma utredning framgick (med statistik från IFPI, International Federation of the Phonographic Industry) att försäljningen av skivor per individ år 1957 uppgick till 1,6 i USA och 1,4 i England. I Sverige köpte varje svensk 0,6 grammofonskiva i genomsnitt – vilket motsvarade cirka fyra miljoner sålda skivor detta år.

Riksbibliotekarie Uno Willers propå 1955 om inrättandet av ett statligt skivarkiv måste betraktas utifrån den framväxande mediala inspelningskontext som jag i korta ordalag skrivit fram. Grammofonskivor blev alltmer populära kring 1950, i synnerhet LP-skivor. Som Willers påpekade i sitt radioprogram så var folkbibliotekssektorns inrättande av diskotek ett svar på den utvecklingen. Men om jag i mitt förra kapitel om film beskrev hur de Filmhistoriska Samlingarna utvecklade sig till ett slags pappersarkiv om film, så hade Willers idé om ett grammofonarkiv en helt annan mediemateriell framtoning. Till skillnad från celluloidremsor var grammofonskivor biblioteksvänliga objekt med omslag, titel och artist som påminde om böcker (och andra tryckalster). Betraktade som insamlingsobjekt var skivor och böcker snarlika. Visserligen krävde grammofonskivor en apparatur för avlyssning, men skivor kunde liksom böcker ordnas i hyllor, samlas och förtecknas på ungefär samma sätt. Det är talande att Sveriges allmänna biblioteksförening redan 1962 gav ut en småskrift med titeln Grundläggande katalogregler för svenska diskotek. Om Einar Lauritzen hävdade att insamlandet av filmrelaterat material inte sågs med blida ögon av biblioteks- och arkivsektorn i efterkrigstidens Sverige, så låg det nära till hand att tro att bevarandet av inspelad musik var suspekt av snarlika skäl. Men så var inte fallet, för om mediematerialiteten var en gemensam nämnare mellan böcker och skivor så var läsar- och lyssnarpraktiken också likartad. Tystnad och läsro har av tradition karakteriserat biblioteksrummet, de kan förefalla helt inkommensurabelt med grammofonlyssnande. Men med hörlurar var musiklyssnande på bibliotek en mycket tyst verksamhet – i paritet med bokläsande försvann biblioteksbesökaren in i stillheten – även om hörlurens mediehistoria ännu är ett oskrivet kapitel.

Det här kapitlet handlar om framväxten av inspelade musiksamlingar på bibliotek och arkiv under 1950-talet, men fokuserar framför allt på det Nationalfonotek som byggdes upp på Kungliga biblioteket under 1960-talet. Det är en institution som tidigare musikhistorisk forskning intresserar sig mycket sparsamt för – och då mest i förbigående. I sin närmast encyklopediska genomgång av ämnesområdet musikvetenskap noterade Ingmar Bengtsson exempelvis i början av 1970-talet med endast en mening att Nationalfonoteket hade en skivsamling. På samma sätt tog tidens statliga utredningar sparsamt notis om Nationalfonotekets verksamhet, exempelvis (med en rad) i Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik (SOU 1969: 37) och Ny kulturpolitik (SOU 1972:66). Ett undantag utgörs av den tidigare nämnda utredningen Fonogrammen i musiklivet (något som jag återkommer till). I musikvetenskapliga sammanhang kom Nationalfonotekets verksamhet därför främst att uppmärksammas genom de diskografier som fonotekets medarbetare Ulf Abel och Björn Englund (samt Karleric Liliedahl) sammanställde under en lång serie av år, exempelvis genom kartläggning av den svenska grammofonproduktion under den så kallade 78-varvsepoken. De inkluderade också förteckningar av sådant som inspelade Svenska diktarröster, liksom diskografier av enskilda artister, bland andra revykungen Ernst Rolf och schlagersångaren Harry Brandelius.Att musikvetare (varken då eller nu) inte ägnade speciellt många tankar åt Nationalfonoteket hindrade inte att denna mediearkivariska institution uppmärksammades i andra sammanhang. Materialet i dagspressen är rikhaltigt och Willers såg också till att hans fonotek figurerade i riksdagssammanhang. I ett PM 1967 försökte han exempelvis få till stånd att röstprov av alla riksdagens medlemmar skulle spelas in, ett uppslag som i princip var detsamma som Nils Flygs filmarkivariska motion från 1936. Willers förefaller också haft kontakt med ett antal folkpartister som 1967 motionerade om ökade resurser till ”landets riksfonotek”, och ett år senare invigde ecklesiastikminister Olof Palme ”en klingande utställning” som firade Nationalfonotekets första tio år, en invigning som passande nog spelades in på ljudband. I detta kapitel kommer jag just att använda en hel del ljudande empiri, för även om Willers radioprogram 1955 gått förlorat finns det gott om andra inspelningar, både på ljudband, skiva och i radio. I början av 1980-talet gav Englund exempelvis ut en grammofonskiva med inspelningar från och kommentarer om Nationalfonoteket, Ett svenskt ljudarkiv 25 år. Om det förra kapitlet handlade om hur en filmarkivarisk diskurs växte fram i Sverige under efterkrigstiden är det nu alltså istället musik och ljud som står i centrum. För Nationalfonoteket – eller Ljudarkivet som det till en början kallades i KB:s årsberättelser – handlade lika mycket om ljudande dokumentärt material som om musik. ”Nationalfonotekets material omfattar svenska grammofonskivor och ljudband – framställda dels i Sverige, dels utomlands med svensk musik/text/exekutör – samt dessutom utländskt ljudmaterial av historiskt eller litteraturhistoriskt intresse”, som Willers slog fast i ljudarkivets första nominalkatalog 1962.